Denna verksamhetsplan togs fram vid planeringskonferens 2014-01-24

MÅLSÄTTNING.

Klubbens huvudmålsättning är att ge medlemmarna möjlighet att utöva golfspelet under avkopplande och trivsamma former till rimlig kostnad på en bana som uppfattas som intressant och stimulerande för spelare med olika spelstandard samtidigt som medlemmar och deras gäster skall ha tillgång till ett klubbhus som upplevs som attraktivt och ändamålsenligt.

Medlemskap för familjer skall underlättas men samtidigt som klubben därigenom stimulerar familjegolf är det angeläget att den också har en aktiv tävlingsverksamhet som är utvecklad för medlemmarna och att klubben i den mån styrelsen från fall till fall finner lämpligt stödjer egna duktiga juniorer och elitspelare, så att dessa så långt som möjligt stannar i klubben och representerar denna.

 

Syfte:

TBGK är en idrottsförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas intresse för golfsporten. Utgöra en social knutpunkt samt bedriva verksamheten utan vinstsyfte men efter sådana ekonomiska principer att stabilitet och kontinuitet sätts i högsätet.

Det ankommer på styrelsen att hantera balansen mellan olika intressen så att medlemmarnas behov av tillgänglighet till anläggningen sätts i första hand.

Klubben skall bibehålla sin profil som hemvist för aktiva golfare med familjer – inte minst barn och juniorer. Medlemmarna skall uppmuntras att utveckla sin spelstandard och den naturliga framväxten av duktiga golfare ur medlemsleden skall stödjas.

Då TBGK är en viktig social knutpunkt på orten skall verksamheten kännetecknas av en god klubbanda med ett rikt klubbliv.

 

 

BANA.

Banans havsnära placering utgör en unik miljö. Området utgör också en unik miljö för flora och fauna. Åtgärder på banan ska ske med stor hänsyn till dessa förutsättningar så att den unika miljön inte skadas.

Banan ska ha en god standard och en omväxlande svårighetsgrad som är anpassad utifrån medelgolfarens förutsättningar.

Vägledande för banans fortsatta utveckling ska vara:

  • Banan ska smälta in i den omgivande naturen till vilken stor hänsyn ska tas vid alla   förändringsåtgärder.
  • Förändringar ska ske och skötsel ska göras på så sätt att det medger ett gott genomflöde av spelare.
  • Använda möjligheten att utnyttja SGF´s bankonsulent.
  • Banan skall utvecklas med de förändringar som initieras av att golfspelet förändras och att banan skall upplevas modern.
  • Underhåll och skötsel av banan ska prioriteras före nyinvesteringar.

Skötseln av banan och eventuella ändringsarbeten ska ske inom ramen för befintliga överenskommelser med berörda myndigheter och Naturskyddsföreningen i Trelleborg.

I takt med miljöfrågornas allt större betydelse och med hänsyn till golfbanans speciella läge skall särskild stor vikt läggas på dessa frågor.

För handläggning av banfrågor utser styrelsen banråd.

EKONOMI.

Styrelsen skall årligen förelägga medlemmarna en budget över klubbens intäkter och kostnader med fördelning på verksamhetens olika delar så att ekonomin är i balans.

Styrelsen skall upprätta långsiktig investeringsplan som skall hållas uppdaterad och justeras årligen med anledning av ändrade förutsättningar.

 

IDROTTEN GOLF.

Idrotten golf skall utvecklas så att vi alla blir bättre golfare, träningsmöjligheterna skall vara inspirerande för alla kategorier av golfare.

En golfupplevelse är personlig, dvs. olika människor spelar golf utifrån skilda preferenser. Den golfupplevelse som golfklubben kan erbjuda är en kombination av sportsliga, sociala och miljömässiga aspekter.

Klubben skall stimulera medlemmarna till utbildning och förkovring!


 

JUNIORER

Klubben skall stimulera juniorer till förkovran inom golfsporten i gott kamratskap samtidigt som de skall fostras till ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande i golfsammanhang.

Klubben skall arbeta för att antalet juniorer uppgår till 20 % av det beslutade totala antalet medlemmar (1250). I dagsläget är målet 250 juniorer.

Klubben skall sträva efter att skapa bra förutsättningar för spelare att vidareutvecklas.

 

ELIT.

Elitspelarna skall representera Trelleborgs GK på nationella och internationella tävlingar.

Klubbens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att klubbens elitsatsande spelare ska nå sina individuella mål och klubbens mål gällande serielag.

Ekonomisk stöttning ges och avtal skrivs med respektive spelare.

FASTIGHETERNA.

 

Fastigheterna skall förvaltas för medlemmarnas trivsel och värdebestånd.

Klubbhuset har en central funktion för sammanhållning och trivsel i klubben.

Personalens och arrendatorernas utrymmen skall hållas ändamålsenliga för personalens arbetsmiljö.

Skötseln av klubbhuset och dess omedelbara omgivning skall motsvara de krav och förväntningar medlemmar och gäster har rätt att ha beträffande städning, skötsel och allmän ordning.

Maskinhallen och banpersonalens utrymmen skall hållas ändamålsenliga för personalens arbetsmiljö och vara en säker uppställningsplats för maskiner och utrustning

 

KLUBBSERVICE.

Klubben skall med kansli, tränare, krögare och shop hålla hög servicenivå med verksamheter lönsamma för alla parter.

En god atmosfär kräver också att anläggningar i anslutning till banan håller god klass. Omsorg skall därför läggas vid träningsområde, restaurang, omklädningsrum, kansli/reception samt personalens utrymmen.

 


MEDARBETARNA.

Golfklubbens personalpolitik skall syfta till att attrahera och behålla yrkeserfarna och välutbildade medarbetare, samtliga medarbetare skall trivas med att jobba hos oss.

Styrelsen skall verka för en god anda bland klubbens anställda och skall de göras införstådda med och hållas väl informerade om klubbens verksamhetsplan och målsättningar.

För handläggning av personalfrågor utser styrelsen inom sig personalråd med styrelsens ordförande som sammankallande.

Personalen skall besitta god kompetens i respektive arbetsområde och ges möjlighet till vidareutveckling genom utbildning. Personal skall utbilda sig för kompetensutveckling för att klara förekommande arbetsuppgifter. Utbildning skall budgeteras.

ORGANISATION

TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna med god och snabb information om planer och aktiviteter.

MEDLEMMARNA.

Medlemmarna skall trivas med vår verksamhet och klubbkänslan skall utökas genom utökad trivsel i klubbhuset och på banan samt möjlighet att påverka verksamheten.

Det ankommer på styrelsen att tillgodose medlemmarnas behov av kompetent utbildning och utveckling i sporten oavsett spelarkategori.

Klubbens medlemsregister skall hållas aktuellt och ansökningar om in- och utträde handläggs i enlighet med stadgar samt årsmötes- och styrelsebeslut.

Medlemstaket är fastställt av årsmötet, styrelsen skall arbeta för att uppnå det fastställda taket. Vi skall även arbeta för att hålla klubben ”ung”.

Medlemskommittén skall jobba för att introducera nya samt att behålla befintliga medlemmar i verksamheten.

Medlemmarna skall kontinuerligt hållas väl informerade om vad som händer i klubben. Detta skall ske genom – Anslagstavlan – Hemsidan – TeeTime-mailutskick-Sociala medier.

 


OMVÄRLD

Klubbens utåtriktade verksamhet skall ge ett gott anseende i golfsverige.

Golfklubbens styrelse skall bevaka att externa intressenter såsom myndigheter, sponsorer, markägare mm blir tillgodosedda med information och åtgärder.

God kontakt med aktuell press skall eftersträvas.

Vi skall jobba för att hamna bland de 25 bästa banorna i Sverige.

 

TÄVLING

Tävlingsverksamheten i klubben skall genom att medlemmarna erbjuds ett omväxlande program stimuleras till ett högt deltagande. Den skall samtidigt ge ett ekonomiskt överskott.

Bortsett från Karoliner-/Karolinacupen och KM skall i görligaste mån en dag varje veckoslut var tävlingsfri.

Inom samarbetet i ”en4skåne” skall tävlingsprogrammet sträva efter att det alltid finns tävlingsfria helgdagar

KM skall stimuleras för att fler medlemmar skall finna intresse i att delta. Ett event där alla medlemmar skall träffas.

 

SAMARBETSPARTNERS

Möjligheterna att genom samarbetsavtal med företag beträffande reklamaktiviteter etc. stödja klubbens ekonomi skall utnyttjas i den omfattning kommittén finner det möjligt och lämpligt.

Samarbetspartners skall se oss som en naturlig partner där insatsen ger mångfalt tillbaka.

Klubbens godwillskapande åtgärder skall sammanfattas i en marknadsplan som upprättas och hålles aktuell genom kommitténs försorg.

TBGK skall eftersträva långsiktiga relationer med samarbetspartners.