Allmänna regler för tävlingar.

 

Tävlingsbestämmelser

1. Anmälningstiden till tävlingar lördagar och söndagar utgår på
fredagen kl 09.00. Startlistan anslås fredagen kl 12.00.
Anmälningstiden till övriga tävlingar se anslag. Upplysningar
om starttider till tävlingar kan erhållas genom kansliet, tel 0410-
33 04 60, eller på golf.se under tävlingar.

2. Efteranmälning kan i mån av plats mottagas före första start mot
dubbel avgift.

3. Anmälningsavgiften skall erläggas senast 10 minuter före
tävlingsstart.

4. Anmäld spelare som uteblir skall likväl erlägga startavgift.
Anmäld spelare som uteblir utan att meddela tävlingsledare blir
avstängd två veckor från allt tävlingsspel.

5. Om ej annat förbehållits är tävlingen öppen för varje spelare
med off hcp som är medlem i erkänd golfklubb.

6. För att tävlingen skall genomföras fodras minst 12 startande.
Om mindre än sex anmälts i någon klass tävlar dessa i närmaste
klass.

7. Om inget annat anges spelar damer från röd tee herrar från gul
tee. Herrar 75 år och äldre får välja gul eller röd tee. Damer och
herrar med +36 hcp spelar från gul,svart eller grön/vit.

8. Revidering av spelarens handicap sker efter regler i SGF:s
handbok.

9. Startförbud gäller 30 minuter innan första start.

10. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ev. ändring i
tävlingsprogrammet.

11. Maxtid för en rond: 4 timmar. Idealtider för 6, 12 resp 18 hål
kan komma att fastställas för vissa tävlingar. Vid överskridande
av idealtiden kan:
a/ varning b/ 2 slags plikt utdömas c/ diskvalificering ske.

12. Alla pristagare skall personligen eller genom ombud vara
närvarande vid prisutdelning. ( Tävlingsledare kan ej vara
ombud). I annat fall tillfaller priset tävlingskommittén.

13. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att begränsa antalet
deltagare som kan anmäla sig till en tävling.

I första hand gäller Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. I de fall särskilda statuter finns för en tävling skall dessa tillämpas. Därefter gäller dessa klubbens allmänna regler för tävlingar.

HUR ANMÄLER DU DIG
Studera anslaget/hemsida om tävlingen. Kontrollera att du har rätt att ställa upp. Sedan kan du anmäla dig på följande sätt:

På telefon 0410-30460 med GolfID + namn.

När du anmäler dig till klubbens tävlingar godkänner du samtidigt att klubben lägger ut start- och resultatlistor på klubbens hemsida.

OM DU ÅNGRAR DIG
Vill du återta anmälan, avanmäl dig via www.golf.se/mingolf, golfterminalen eller 0410-330460

OBS! Avanmälan måste göras före anmälningstidens utgång. Därefter tas dubbel anmälningsavgift ut för spelare som utan giltigt skäl uteblir från start.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden utgår i regel kl. 08.00 fredagen innan tävling.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Singeltävling  100:-
Par och lagtävlingar 100 :-/st

Tävlingsgreenfee
Greensome och Foursome 150 :-/st
Övriga lag och par tävlingar 200 :-/st

För KM herr och dam samt KM Match herr och dam utgår ingen avgift
För icke medlemmar tillkommer reducerad greenfee.

STARTTIDER
Startlista anslås i regel senast fredagen innan tävling kl 13.00 på www.golf.se/mingolf och i klubbhsuet. I de flesta fall skickas besked om starttider ut per e-post.  När receptionen är bemannad, kan starttider även erhållas på tel. 0410-330460.

 

RÄTT ATT DELTAGA
Spelare med klubbhandicap 36,1 – 54,0
Dessutom får du delta i Två Generationer i par med spelare med officiell handicap.

I öppna tävlingar tillåts dock inte spelare med klubbhandicap från andra klubbar.

Vardagsmedlemmar
Vardagsmedlemmar erlägger tävlingsgreenfee vid tävling.

 

SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT

MATCHTÄVLINGAR
Vid lika resultat efter 18 hål (36 hål) fortsätter ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen. Skiljehål spelas i matchens ordning, dvs man fortsätter på det hål där matchen ursprungligen startades. Handicapslag tas ut på samma hål, som första gången hålet spelades.

Vid lika resultat i lagmatcher, förklaras matchen delad och spelet fortsätts inte.

 

SLAGTÄVLINGAR SOM SPELAS UTAN HANDICAPP
Segrare för tävlingen bestäms genom Sudden death, innebärande spel hål för hål enligt slagspelsregler. Spelare med högre resultat än annan spelare på ett hål avbryter särspelet. Vinnare av tävlingen blir den spelare som på ett hål är den enda med lägsta score. Övriga deltagare i särspelet erhåller andra plats.

Vid särskiljning genom Sudden death spelas följande hål, om spel skett på;

Hål 10, 11 och 18.

Vid lika resultat för andra spelare än de som efter ordinarie rond kommit först bestäms placeringen genom den matematiska metoden. Leder denna inte till särskiljning delas placeringen. HANDICAPTÄVLINGAR
I första hand sker särskiljning genom spelhandicap-metoden och i andra hand efter den matematiska metoden. I sista hand delar spelarna den placering de uppnått.

 

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker som regel efter avslutad klass, om ej annat meddelas.

För att erhålla pris krävs att man är närvarande eller representerad vid prisceremonin annars går priset vidare till nästa placerade spelare.