Trelleborg Golfklubbs alkohol- och drogpolicy

TBGK är en idrottsförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas intresse för golfsporten.
Klubben skall stimulera juniorer till förkovran inom golfsporten i gott kamratskap samtidigt som de skall fostras till ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande i golfsammanhang.

En del av detta är att ha en väl förankrad alkohol- och drogpolicy som ett stöd och hjälpmedel för att kunna skapa en drogfri miljö i föreningens verksamhet.

Doping
Allt bruk och hantering av doping är förbjudet enligt svensk lag. Aktiva eller ledare som av medicinska skäl använder dopingklassade preparat måste inneha läkarintyg för detta. Vid längre aktiviteter i föreningens regi är ledare ansvariga för minderårigas dopingklassade preparat. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis

Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse.
Ledare och tränare har ansvar för att eventuellt bruk och hantering av dopingpreparat, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.

Alkohol
Då klubben har en restaurang hos sig med rättigheter, kan föreningen endast ta ansvar för de tillfällen det är av klubben arrangerad idrottsverksamhet på anläggningen, att denna policy efterlevs. Andra tillfällen kan föreningen endast använda policyn på klubbens medlemmar vid behov, om detta blir nödvändigt.
Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkoholhaltiga drycker på restaurang. Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Föreningens ungdomar ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till föreningens verksamhet och aktiviteter. Regelbrott mot detta medför:

 • Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt
 • Vid misstanke om missbruk tas kontakt med sociala myndigheter.
  Att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas ansvar.

Narkotika
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Aktiva eller ledare som av medicinska skäl använder narkotikapreparat måste inneha läkarintyg för detta. Vid längre aktiviteter i föreningens regi är ledare ansvariga för minderårigas narkotikapreparat. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt .
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis

Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse.
Ledare och tränare har ansvar att eventuellt bruk och hantering av narkotika, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.
Tobak
Åldersgräns för rökning och tobakssnusning är enligt svensk lag 18 år. Ledare och andra vuxna ska hantera sitt tobaksbruk utom synhåll för ungdomarna i samband med föreningens aktiviteter.
Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:

 • Ledar- eller tränarsamtal med berörd person
 • Kontakt med föräldrar om den aktive är under 18 år.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Förebilder
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man ska utgöra en god förebild för föreningens barn och ungdomar.
Det visar vi genom att:

 • Helt avstå från all befattning med narkotika eller andra narkotikaklassade preparat.
  Befattning med sådana preparat utgör ett brott enligt svensk lag.
 • Ledare och vuxna ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till verksamhet som innebär ansvar för föreningens barn och ungdomar.
 • Ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Ej förtära alkohol, narkotika, eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • Ledare är skyldiga att medverka och ta del av den utbildning och information i alkohol- och drogfrågor som föreningen initierar.
 • Ledare ska hantera sitt tobaksbruk utom synhåll för föreningens ungdomar och ungdomsverksamhet.

Om någon av våra ledare eller annan vuxen inte följer föreskrifterna i denna policy agerar vi på följande sätt:

 • Ledare- eller styrelsesamtal med den berörda
 • Upprepade regelbrottstillfällen medför avstängning från uppdrag

Ansvaret för att dessa regler följs är ledare, föräldrar och föreningens styrelse.


Drogpolicyn har antagits av styrelsen i Trelleborgs GK
& finns tillgänglig på klubbens hemsida och i klubbhuset.

Drogpolicyn antogs av Trelleborgs GK styrelse den 2012-06-19.
Drogpolicyn anslogs första gången på anslagstavlan samt hemsidan 2012-07-02.

Drogpolicyn revideras under mars månad varje kalenderår för att därefter godkännas av klubbens styrelse. Vid informationsträffar vid säsongstart i Maj månad informeras juniorerna och deras föräldrar om vår verksamhetsplan för junior- och elitverksamheten, där vår drogpolicy ingår.

Styrelsen godkände denna reviderade version, 19 maj 2016.
Denna nya version anslås på anslagstavlan & på hemsidan 30/5- 2016.