Banan behöver “hålvärdar”. 

Vi har beslutat att införa hålvärdskapet igen. Allt för allas och banans bästa trivsel. Ett par utses att ta ansvar för valfritt hål. Anmäl er till kansliet. 
Perfekt Klubbtjänst för 2015!

Vad gör då en hålvärd?

1. För varje hål utses en hålvärd som ansvarar för hålet enligt nedan. Hålvärden utser själv vid behov en hålvärdsgrupp för sitt hål. 
2. Samtliga hålvärdar kallas minst en gång per år till hålvärdsmöte tillsammans med banrådet för utbyte av information och synpunkter beträffande för banan önskvärda åtgärder. 
3. Bangruppen utser inom sig en hålvärdschef att vara hålvärdarnas representant. Namnet anges på anslagstavlan för banan.
4. Hålvärdsgruppen övervakar att medlemmar och gäster iakttager för banan gällande lokala bestämmelser samt att god ordning råder på respektive hål. Överträdelser påtalas på platsen eller till kansliet. Brister i ordningen samt andra synpunkter på banan mellan hålvärdsmötena rapporteras till hålvärdschefen.