TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera
medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna
med god och snabb information om planer och aktiviteter.