Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Trelleborgs GK
_____________________________________________________________

Spelrättsbevis i Trelleborgs GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben eller juridisk person med namngiven person som ska nyttja spelrättsbeviset.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter för det aktuella medlemskapet. Dock kan avgiften begränsas till den som gäller för  passivt medlemskap om innehavaren senast den 31 oktober året innan anmäler att han/hon önskar passsivt medlemskap för kommande år och upplåter  spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning.

Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:
–    driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
–    skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben.

Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker
–    skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av
spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
–    får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Trelleborgs GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen 2009 äger rätt att sälja/ överlåta densamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2014 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i klubben. Vid överlåtelse och byte till spelrättsbevis ska anmälan ske på blankett ”Överlåtelse av värdebevis i samband med ansökan om medlemskap i Trelleborgs GK” varvid förvärvaren efter godkänt medlemskap erhåller ett personligt spelrättsbevis. Fr.o.m. 2015 äger värdebevis ej längre någon giltighet och kan ej bytas mot spelrättsbevis.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1300.

Vad är en spelrätt?

Låt oss inleda med att definiera olika begrepp kring spelrätter:

Spelrätt  – rätten för person eller företag att spela på golfbanan
Spelrättsbevis  – kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.
Värdebevis  – värdehandling som kan bytas in mot ett spelrättsbevis senast 2014-12-31 vid överlåtelse.

Avgift för spelrättsbevis
    – den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Spelrättsavgift
    – den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan.
Medlemsavgift    – den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

Hyresmedlem 
    – medlem som under ett år hyr spelrättsbevis av medlem eller av klubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Tidigare har du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga ett medlemslån vid inträdet. I framtiden kommer alla seniormedlemmar att behöva ett spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbana. (Vissa medlemsformer undantagna). För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan detta medges under förutsättning att det meddelats i rätt tid eller att spelrättsbeviset går att hyra ut till Hyresmedlem. Ett värdebevis får medlemmar som erlagt medlemslån. Detta kan du överlåta varvid förvärvaren erhåller ett spelrättsbevis.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.