Om Trelleborgs Golfklubb

TBGK skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera
medlemmarna i klubbens angelägenheter.

Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna
med god och snabb information om planer och aktiviteter.

Vår vision

Sveriges bästa Links.

Antagen på Vår-årsmötet 2017.
Utdrag ur verksamhetsplanen tillsammans med en Masterplan för hela anläggningen ( är under framtagande ) skapar vår vision.

 • Vi ska ge medlemmar och gäster möjlighet att utöva golfspel under avkopplande och trivsamma former på en naturskön golfanläggning.
 • Medlemmar och gäster skall ha tillgång till ett klubbhus som upplevs som en levande mötesplats.
 • Medlemskap för familjer skall underlättas för att därigenom stimulera familjegolf.
 • Vi ska erbjuda aktiviteter för att öka värdet i golfupplevelsen.
 • Vi strävar efter balans mellan olika intressen där medlemmarnas behov av tillgänglighet till anläggningen sätts i första hand.
 • Vi skapar förutsättningar för medlemmar att vidareutvecklas oavsett ålder eller spelskicklighet.
 • Vi arbetar för att introducera nya medlemmar samt att behålla befintliga medlemmar.
 • Vi håller medlemmarna väl informerade om vad som händer i klubben. Detta sker via anslagstavla, hemsida och sociala medier.
 • Vi är en viktig social knutpunkt i Trelleborg och strävar därför efter att ha goda relationer till företag och organisationer i närområdet.
 • Vi skall ha ett gott anseende i golfsverige.
Ordningsregler

– För spel på banan krävs medlemskap i Trelleborgs Golfklubb eller annan svensk klubb
ansluten till Svenska Golfförbundet eller i utländsk klubb. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter dokumenterade genom medlemskort.
Vid anmodan skall giltig medlemsbricka alt kvittens på erlagd greenfee kunna visas. I övrigt gäller traditionellt golfvett och speltempo.
Hund får medfölja men skall vara kopplad.
Kontroll kan göras av personal, styrelseledamot eller av därför utsedda.

Stadgar

Stadgar
Reviderade av Vårårsmötet 2017

Definition
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir
tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med
hänsyn till vars och ens värderingar.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas
och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar
utöva den. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer,
varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i
gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt
kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan
utöva golfspel på Trelleborgs Golfbana i enlighet med idrottens mål
och inriktning.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Trelleborg.

§ 1 MEDLEMSKAP
Medlem intages i klubben av Styrelsen efter ansökan som skall vara
åtföljd av en av Höstmötet fastställd registreringsavgift. Styrelsen får
uppdra åt särskild person att intaga medlem. Medlemskapet får vägras
endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller
syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet.
Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas
av Styrelsen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av
Styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

§ 2 UTTRÄDE OCH FÖRÄNDRING AV MEDLEMSKATEGORI
Medlem utan spelrätt, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen
anmäla detta till Styrelsen och är därmed från angivet datum skild
från klubben. Denne skall dock erlägga stadgeenliga avgifter för hela
det år utträdet sker. För medlem med spelrätt gäller klubbens
spelrättsbestämmelser.
Medlem utan spelrätt, som önskar ändra sin medlemskategori måste
göra detta senast 31/12 året innan. Dock kan, om plats finnes, ändring
till en kategori med högre årsavgift ske när som helst under året. Den
högre avgiften betalas då för hela året. För medlem med spelrätt
gäller samma regler. Dock skall ändringar till en kategori, som inte
kräver spelrätt, behandlas som ett utträde ur klubben varvid klubbens
spelrättsbestämmelser gäller för detta. Desamma gäller också i övrigt
för medlem med spelrätt.
Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid får
skriftligen anmodas göra detta inom 30 dagar. Om medlemmen
underlåter att göra detta och inte har förebringat skäl för anstånd
härmed som kan godkännas av Styrelsen, skall medlemmen anses ha
utträtt frivilligt ur klubben. Medlem, som anmält sitt utträde eller
anses ha utträtt frivilligt enligt ovan, skall dock erlägga förfallna
avgifter enligt ovan. Medlem med spelrätt skall därvid antingen
sälja sin spelrätt till ny betalande medlem eller återlämna sin
spelrätt till klubben utan ersättning.

§ 3 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar

§ 4 MEDLEM
Medlem i golfklubben har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid
möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter,
skall följa klubbens stadgar och beslut som i vederbörligordning fattats
av organ inom klubben samt följa de i § 26 nämnd organisationernas
stadgar, bestämmelser och beslut, har ej rätt till andel i klubbens
behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER
Av höstmötet fastställda avgifter skall vara klubben tillhanda senast
den 31 december före verksamhetsårets början. Styrelsen äger i
särskilda fall rätt besluta nedsättning eller eftergift från fastställda
avgifter. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort
(bagbricka) får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6a FINANSIERING
För finansiering av klubbens verksamhet har klubben ett
finansieringssystem med spelrätter. Medlem har skyldighet att inneha
spelrättsbevis på de villkor och i den omfattning som beslutas på årsmöte
och fastställts i klubbens spelrättsbestämmelser. Medlem skall därför,
vid förvärv, erhålla spelrättsbevis efter fullgjord betalning.

§ 6b SPELRÄTTIGHET
Rätt att spela på klubbens banor har dels:

 • Medlemmar som innehar spelrättsbevis
 • Juniormedlemmar
 • Andra medlemmar som enligt beslut äger spelrätt
 • Greenfeegäster
 • Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

Antalet medlemmar med spelrättighet och antalet spelrättsbevis
beslutas av årsmöte.

§ 6C SPELRÄTTSBEVIS OCH VÄRDEBEVIS
Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret.
Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (spelrättshavaren).
Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar spelrättsbevis
eller till den person spelrättsbevis upplåtits, innehålla uppgifter om
dennes namn och Golf-id samt spelrättsbevisets nummer.
Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och värdebevis och dess
innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för
innehavare av spelrättsbevis”. Sådana bestämmelser fastställs av
årsmötet.

§ 7 MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGAR
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under
de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling
eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

§ 8 STYRELSEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöten (Vårmöte, Höstmöte och allmänt möte)

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande jämte minst 6 och högst 8 ledamöter
samt 1 styrelsesuppleant.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
Om rätt att kalla enskild person hedersledamot eller ständig ledamot i
Styrelsen stadgas i kap 3 § 2 i RF:s stadgar.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelseledamöter väljs av Höstmötet bland klubbens röstberättigade
medlemmar för tid som sägs i § 19. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör samt tillsätter erforderliga
befattningshavare.

§ 11 FIRMATECKNARE
Klubbens firma tecknas, förutom av Styrelsen, av den eller de
Styrelsen därtill utser.

§ 12 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst
halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall i god
tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka
ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är
beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid
sammanträde skall protokoll föras.

§ 13 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR M M
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsens
arbetsår omfattar samma period.

§ 15 REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet

§ 16 ÅRSMÖTEN
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i
form av ett årsmöte som skall hållas innan maj månads utgång.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse med förslag till föredragningslista
skall senast 14 dagar före anslås på klubbens
anslagstavla och meddelas på klubbens hemsida.
Därtill sändes kallelse per mail till de medlemmar till klubben lämnat sin mailadress.
Verksamhets-och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse,
verksamhets- plan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens
förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en
vecka före mötet finnas tillgängliga på plats som
anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem, som erlagt till
betalning förfallna avgifter och under året fyller minst 15 år samt
hedersmedlem. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på
annan. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och
förslagsrätt.

§ 18 BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 19 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för tid
av ett år.
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
om antalet ledamöter är jämnt delbart, annars udda antal vartannat
år.
Val av styrelsesuppleant för ett år.
Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta
val får Styrelsens ledamöter ej delta.
Val av halva antalet ledamöter i valberedningen för en tid av två
år.
Val av eller utseende av ordförande för ett år inom den valda
valberedningen.
7. Styrelsens årsredovisning för det senast förflutna verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senast förflutna räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad
medlem före den 1 mars.
11.Övriga frågor. Frågor av ekonomiskt natur får inte avgöras om de
ej finns med på dagordningen för mötet.

§ 20 EXTRA MÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17 och 18.

§ 21 BESLUT, OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 23, 24 och 25 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 22 VALBEREDNING
Valberedning skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter. Mandattid 1 år för
Ordförande och två ledamöter. Mandattid 2 år övriga ledamöter.

§ 23 AVYTTRANDE AV FAST EGENDOM
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

§ 24 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 25 UPPLÖSNING
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

§ 26 ÖVRIGT
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör
Skånes golfdistriktsförbund (SkGDF) samt Skånes idrottsförbund (SkDF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.